Beleid inzake bescherming van persoonlijke gegevens

Laatste update: dd-mm-jjjj

I. Inleiding

I.1. Ardenneimmo

Ardenneimmo is een handelsmerk geregistreerd door Ardenne Management BV met hoofdkantoor in de rue du Purnalet 8 te 6980 La Roche-en-Ardenne in BELGIË. Ardenne Management BV is telefonisch bereikbaar op +32 84 44 44 48 of per e-mail op info@ardenneimmo.be.

Ardenne Management BV is geregistreerd bij de BTW onder het nummer BE0447816435, is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0447.816.435 en is erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) onder het nummer 100143.

Ardenne Management SPRL is voornamelijk actief in bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor derden.

Ardenneimmo verzamelt voornamelijk gegevens van kopers of potentiële kopers om de verkoop of verhuur te vergemakkelijken van vastgoed waarvan de eigenaars haar de verkoop of verhuur hebben toevertrouwd.

Zoals voorzien in de Europese verordening betreffend de bescherming van persoonsgegevens 2016/679 (de “AVG”), treedt Ardenneimmo op als “gegevensbeheerder”.

I.2. Uw privacy

Ardenneimmo is altijd volledig transparant geweest over de gegevens die het verzamelt en haalt er geen rechtstreeks voordeel uit.

Dit beleid betreffend de bescherming van persoonsgegevens is bedoeld om de verzameling, opslag en het gebruik van persoonsgegevens door Ardenneimmo op haar site te verduidelijken en om informatie te verstrekken over de middelen die ter beschikking worden gesteld aan proefpersonen om meer te weten te komen over hun gegevens en het gebruik dat wordt gemaakt of om de rechten te doen gelden die worden gegarandeerd door de AVG.

II Verzameling van uw persoonlijke gegevens

 

II.1. Doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens

Het verzamelen van gegevens heeft tot doel:

 • de prijs van goederen die op de site worden aangeboden aanpassen op basis van de populariteit van de pagina van het goed op de site;
 • het aanbod van op de site aangeboden goederen beter afstemmen op de wensen van de kopers en de potentiële kopers;
 • de lijst met goederen die in de nieuwsbrieven worden gepromoot aan kopers en potentiële kopers personaliseren, op voorwaarde dat ze zich erop hebben geabonneerd.

II.2. Wijze om uw persoonlijke gegevens te verzamelen

Het verzamelen kan worden gedaan:

 • door een van de formulieren op de site in te vullen om de aanvraag te kunnen behandelen;
 • tijdens een telefonisch contact, mits de koper pof potentiële koper hiermee instemt;
 • tijdens een schriftelijke uitwisseling via e-mail, chat of andere vorm van berichtenuitwisseling, mits de koper of potentiële koper zijn toestemming geeft

II.2. Het type persoonsgegevens dat wordt verzameld

Ardenneimmo verzamelt verschillende types persoonsgegevens:

 • anonieme statistische gegevens om de doeltreffendheid van de site te evalueren en om de eigenaars van het te koop aangeboden vastgoed te informeren over het aantal bezoeken en dus de populariteit van de pagina van hun goed. Deze informatie is essentieel voor het bedrijf voor zover ze de beste indicator is van het juiste prijsniveau en van het serviceaanbod in brede zin  ; (ceci n’est pas traduit, donc SVP si ça veut dire qq chose : dites le moi !)
 • de contactgegevens (titel, voornaam, achternaam, e-mailadres en / of telefoonnummer) van de koper of potentiële koper indien, en enkel indien deze zich abonneert op de nieuwsbrief of wanneer deze contact opneemt met Ardenneimmo voor informatie over een pand of om het te bezoeken;
 • het e-mailadres van de koper dat als gebruikersnaam wordt gebruikt voor het aanmaken van het account op de Ardenneimmo-site (het wachtwoord is versleuteld in de database en enkel gekend door de maker van het account);
 • de huizen die de (potentiële) koper als favoriet wil aanduiden.

III Het delen van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld, worden met niemand gedeeld. Merk op dat als een verkoop wordt gesloten, de rechten en plichten met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens worden vastgelegd in het contract tussen de verschillende partijen.

IV Bescherming van uw persoonlijke gegevens

De overdracht en opslag van persoonlijke gegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met de bekendste beveiligings- en coderingspraktijken en er wordt alles aan gedaan om hun integriteit te garanderen en de toegang te beperkentot elkel geautoriseerd personeel.

V Bewaren van uw persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden jaar bewaard na de laatste verbinding met het account op de site of het maken van contact via de site, per e-mail of telefonisch.

VI Informatie betreffende minderjarigen

Ardenneimmo bewaart geen persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Als Ardenneimmo ontdekt dat persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar zonder haar medeweten in haar systeem zijn opgeslagen zal ze deze zo snel mogelijk verwijderen.

VII Rechten op uw persoonlijke gegevens

Iedereen kan kosteloos de status opvragen van zijn persoonsgegevens waarover Ardenneimmo beschikt en, indien nodig, de correctie en/of verwijdering ervan vragen.

Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend, vergezeld van een bewijs van de identiteit van de aanvrager en worden gericht aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens bij Ardenneimmo:

 • Ardenneimmo – Persoonlijke levenssfeer - 8, Rue du Purnalet - 6980 La Roche-en - Ardenne - BELGIË
 • info@ardenneimmo.be

Bij onenigheid kan een klacht worden ingediend bij de controle-instantie in het land van de aanvrager. Een volledige lijst van Europese controleorganen is hier te vinden:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061

Voor België is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verantwoordelijk, waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be
Site web: http://www.privacycommission.be/

VIII Wijzigingen van het beleid inzake bescherming van persoonlijke gegevens

Kopers en potentiële kopers worden per e-mail op de hoogte gebracht als Ardenneimmo verplicht is om dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te wijzigen.

De datum van de laatste wijziging van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt vermeld aan het begin van dit document.

IX Contact

Alle vragen betreffende de persoonlijke gegevens kunnen worden geadresseerd aan info@ardenneimmo.be.
Ardenneimmo verbindt zich ertoe ze zo snel mogelijk te beantwoorden.

X Cookies

De site van Ardenneimmo maakt gebruik van enkele Cookies.
Deze kleine bestanden die door uw browser worden opgeslagen, laten enerzijds toe om verbinding te maken met uw account en anderzijds om geanonimiseerde statistieken te verzamelen die essentieel zijn voor de duurzaamheid van het bedrijf.

Voor meer informatie over cookies, klik hier:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

De sessiecookie heet PHPSESSID en is een puur functionele cookie.
Hij heeft geen geldigheidsperiode en stelt u voornamelijk in staat om de verbinding met het account te behouden.
Zonder deze cookie is het niet mogelijk om in te loggen op het account.

Een reeks cookies wordt door Google gebruikt voor het anoniem verzamelen van bezoekstatistieken. Deze statistieken zijn essentieel voor de duurzaamheid van Ardenneimmo.
Meer informatie hierover: http://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/types/